• Facebook
  • Instagram
  • Snapchat
  • Spotify
  • Youtube
Crammerock

Algemene voorwaarden


1. WIE IS WIE

Goede afspraken maken goede vrienden. Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door Crammerock vzw.

ORGANISATOR Crammerock vzw met maatschappelijke zetel in Nieuwstraat 60 bus E 9190 Stekene ingeschreven met ondernemingsnummer 0713.831.017 www.crammerock.be / info@crammerock.be

GEBRUIKER Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten.

BEZOEKER (KOPER) Eenieder die een festival- en/of campingticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een festival- en/of campingticket op zijn naam heeft staan. Wordt verder ook naar verwezen als KOPER. Met de KOPER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het FESTIVAL bezoekt. Dit kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

HANDELSAGENT See Tickets B.V., tevens handelend onder de naam See Tickets gevestigd te Groningen met bezoekadres: De Ruijterkade 113, 1011 AB te Amsterdam (KVK 01140404). Online (24/7) klantenservice: https://customerservice.seeTickets.com/hc/nl/requests/new Zie voor de contactmogelijkheden van de telefonische klantenservice van See Tickets: https://customerservice.paylogic.com/hc/en-us

2. INLEIDING EN DEFINITIES

De Algemene Voorwaarden (AV) bestaan uit een basisluik dat onder meer het festivalreglement omvat en een specifiek luik met informatie rond coronamaatregelen. Crammerock vzw leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens het festival op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid waar wij geen controle over hebben, geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling.

Deze AV en de privacy policy (PP) beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van de KOPER, de HANDELSAGENT en Crammerock vzw.

Samen met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy van de HANDELSAGENT, maken de AV en de PP integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt door het succesvol afronden van een bestelling/reservering van één of meerdere TICKET(S) en andere diensten en goederen.

De KOPER die één of meerdere bestellingen verricht, erkent de AV en PP integraal gelezen en aanvaard te hebben vooraleer de overeenkomst finaal gesloten werd. Deze AV en PP zijn steeds beschikbaar op onze website www.crammerock.be en zijn ook mee opgenomen in het officiële verkoopkanaal van de HANDELSAGENT voorafgaand aan de bevestiging.

Voor alle aankopen die werden verricht tussen een KOPER en een derde, externe partij zullen die AV en PB en andere bepalingen gelden in die overeenkomst waarbij Crammerock vzw geen partij is.

Met TICKET wordt bedoeld: alle toegangstickets voor festival en camping en vouchers (drinks/food) voor festival en camping die aangekocht kunnen worden via het officiële verkoopkanaal; via eventuele aankoop op locatie tijdens het festival of via VRIJKAART/GUESTKAART (niet limitatief).

KIDSTICKET is een bijzondere vorm van een TICKET die de toegang en registratie tot het festival regelt voor kinderen die geboren zijn na 2 september 2009, steeds onder begeleiding van een betalende volwassene.

GUEST TICKET is een bijzondere vorm van een TICKET dat door Crammerock vzw via het platform van de HANDELSAGENT zelf wordt aangemaakt en verdeeld. Dit TICKET kan al dan niet betalend zijn (bv. betaling via een factuur) conform individueel gemaakte afspraken met Crammerock vzw. Alle bepalingen in deze AP en PP zijn eveneens van toepassing voor dit TICKET.

3. TICKETS BESTELLEN, RESERVEREN EN BETALEN

De KOPER koopt één of meer TICKETS voor de huidige editie, voor een specifieke datum en voor het festival en/of de camping via het officiële verkoopkanaal via de HANDELSAGENT. Alle officiële openings- en toegangsuren worden gecommuniceerd op www.crammerock.be. Niet gebruik van een TICKET door de KOPER volgens de specifieke modaliteiten resulteert in het ‘vervallen’ van een TICKET waarbij de KOPER geen recht heeft op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

Een besteld of aangekocht TICKET wordt niet teruggenomen, terugbetaald of geruild. Er is geen herroepingsrecht mogelijk. Consulteer de website van FOD Economie.

De online ticketingtool (officieel verkoopkanaal) van de HANDELSAGENT is primair bedoeld voor verkoop aan particuliere KOPERS (B2C). Via de ticketingtool kan u een kwitantie afdrukken. De geafficheerde prijzen gelden enkel voor dit kanaal. Informeer u goed bij Crammerock vzw naar de specifieke B2B pakketten en voorwaarden. Er zijn specifieke facturatie- en betalingsvoorwaarden voor B2B bestellingen en aankopen, alle andere bepalingen hier zijn eveneens geldig.

Elke reservering of bestelling is pas finaal na ontvangst van de bevrijdende betaling van de verschuldigde geldsom aan de HANDELSAGENT ter afronding van het bestelproces. Er zijn diverse betaalmogelijkheden maar gespreide betaling per overschrijving is niet mogelijk.

Elk TICKET wordt conform de wetgeving als een ALL-IN (B2C) prijs duidelijk weergegeven. Deze ALL-IN prijs is opgebouwd uit meerdere prestaties en componenten: • De nominale waarde van het TICKET vertegenwoordigt de prestatie van Crammerock vzw of een onderaannemer zelf (toegang geven tot het festival of camping, de levering van dranken, eten...) maar uitdrukkelijk niet de initiële dienst die geleverd wordt door de HANDELSAGENT via de service fee. • Een service fee van het TICKET bestaande uit een percentage van de nominale waarde. Hiermee wordt de HANDELSAGENT vergoed voor zijn initiële prestatie, namelijk het begeleiden van het bestel- en betalingsproces, administratie, gebruik van zijn software systemen, de levering van het TICKET, het aanbieden van customer service… Deze dienst vertegenwoordigt de prestatie van de HANDELSAGENT en is voltooid bij de finalisatie van het bestelproces en het leveren van de TICKET(S). Deze service fee is in ieder geval definitief verworven door de HANDELSAGENT, zelfs in het geval van een overmacht / annulatie. Het verzakingsrecht is niet van toepassing daar de dienst onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Alle btw en eventuele taksen zijn ten laste van de KOPER. Voor B2C verkoop is de ALL IN prijs steeds inclusief BTW. Sommige producten zoals drank- en foodvouchers worden beschouwd als een Multi Purpose Voucher (MVP’s) waarvan het niet duidelijk is welk BTW bedrag of percentage van toepassing is en dat pas duidelijk wordt op het dat moment de levering van een goed of prestatie van een dienst effectief geschiedt.

De KOPER dient zich te houden aan de ‘Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013).

Verlies of diefstal van een TICKET behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

Bestel en koop TICKET(S) enkel online, rechtstreeks bij het officieel verkoopkanaal van Crammerock vzw. Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het festival. De houder van gekopieerde TICKET(S) zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.

TICKET(S) mogen niet doorverkocht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de officiële HANDELSAGENT of Crammerock vzw. De TICKET(S) die zonder deze toestemming van de officiële HANDELSAGENT en/of Crammerock vzw worden doorverkocht, geven geen recht op toegang.

Crammerock vzw en de HANDELSAGENT behouden zich tevens het recht voor om TICKET(S) te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod TICKET(S) te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulatie worden doorgerekend aan de KOPER.

TICKET(S) mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Crammerock vzw.

Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procedé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

Crammerock vzw kan te allen tijde vragen om de TICKET(S) te personaliseren via de PERSONALISATIEMODULE, voorzien in het systeem van de HANDELSAGENT. Deze personalisatie dient plaats te vinden binnen een bepaalde periode na aankoop. Na afloop van deze periode is de personalisatie definitief en kunnen de verstrekte persoonsgegevens niet meer gratis gewijzigd worden. De KOPER is verantwoordelijk om – zover wettelijk vereist – toestemming te krijgen van eventuele andere personen om hun persoonlijke gegevens door te geven.

Niet-gepersonaliseerde TICKET(S) kunnen door Crammerock vzw geannuleerd worden, de kosten daarvan worden doorgerekend aan de KOPER. Identiteitscontrole van de KOPER door Crammerock vzw of de HANDELSAGENT is te allen tijde mogelijk om te bepalen of er een persoonsmatch is. Zonder persoonsmatch kan de toegang tot het festival ontzegd worden, de KOPER heeft dan geen recht op terugbetaling. Voor meer vragen rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we zowel naar de PP van Crammerock vzw als naar de PP van de HANDELSAGENT.

TICKET(S) worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement. Crammerock vzw kan tijdelijk de EXCHANGE DESK module activeren op het platform van de HANDELSAGENT. Deze module is enkel toegankelijk via de account van de eerste KOPER op dat platform. Deze is niet open voor aankopen gedaan via een ander (of B2B) verkoopkanaal.

TICKET(S) die geregistreerd worden op de EXCHANGE DESK module zullen te koop kunnen worden aangeboden aan GEBRUIKERS die op zich op een wachtlijst registreerden (indien de voorraad van een bepaalde categorie TICKET(S) uitverkocht blijkt). Er is echter géén garantie dat uw TICKET(S) verkocht zullen worden; de KOPER kan TICKET(S) niet omruilen voor andere TICKET(S), noch kan zelf kiezen aan wie hij/zij TICKET(S) verkoopt.

TICKET(S) die in aanmerking komen en werden omgeruild/doorverkocht via de EXCHANGE DESK module, worden aan nominale waarde en na aftrek van een terugbetalingsvergoeding (+/- 2 tot 5 EUR per transactie) terugbetaald aan de eerste KOPER op dat platform.

Voor alle vragen m.b.t. TICKET(S) die aangekocht werden via het officieel verkoopkanaal kan de KOPER terecht bij op de support-pagina van de HANDELSAGENT.

4. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Gezien het festival een evenement is dat (deels) in openlucht plaats vindt, wijst Crammerock vzw op specifieke risico’s waarvoor Crammerock vzw elke verantwoordelijkheid afwijst.

De inrichting van het festival (waaronder doch niet uitsluitend de samenstelling van het programma, datum, openingsuren en plaats van de verschillende optredens…) behoort tot de verantwoordelijkheid van Crammerock vzw met uitsluiting van de HANDELSAGENT die slechts aansprakelijk is voor de ticketverkoop en de afhandeling er van.

Wijzigingen in de programmatie of het festivalconcept geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het TICKET. Aansprakelijkheid van Crammerock vzw ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: het optreden van omstandigheden waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) krachtens de overeenkomst en/of het festival onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt. Onder deze omstandigheden wordt verstaan: natuurgeweld (met inbegrip van maar niet beperkt tot lawines), onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de partijen valt, voor zover van toepassing.

Slechte weersomstandigheden worden in principe niet beschouwd als een gebeurtenis van overmacht, op voorwaarde echter dat, indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of bedreigend genoeg zijn voor een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, dergelijke weersomstandigheden worden beschouwd als een gebeurtenis van overmacht.

Wordt beschouwd als overmacht en in de ruimste zin mogelijk: de annulatie door een lokale of hogere overheid alsook een beslissing door Crammerock vzw zelf als zou blijken dat door wijzigende omstandigheden het initieel bedoelde concept toch niet kan plaatsvinden met de beoogde capaciteit of bij een gebrek aan interesse in het FESTIVAL ten gevolge van de diverse (tijdelijke) maatregelen en omstandigheden die gelinkt worden aan de pandemische situatie en haar nasleep of in het kader van de algemene veiligheid.

De KOPER van TICKET(S) bevestigt afstand te doen van enig verhaal van zijn TICKET(S) of vouchers in een overmacht-situatie en met inbegrip van de initiële service fee die reeds betaald werd aan de HANDELSAGENT. Persoonlijke overmacht van de KOPER geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De KOPER van een TICKET heeft de mogelijkheid om tijdens het registratie- en bestelproces een aparte individuele verzekering af te sluiten met de HANDELSAGENT. Crammerock vzw is hierbij niet betrokken.

Voor alle vragen m.b.t. TICKET(S) die aangekocht werden via het officieel verkoopkanaal kan de KOPER terecht bij op de support-pagina van de HANDELSAGENT.

5. BETWISTINGEN

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de HANDELSAGENT per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

Deze AV en eventuele betwistingen dienaangaande worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende deze AV zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.

Crammerock vzw behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze AV aan te passen om de veiligheid van de KOPER te garanderen of om in te spelen op wijzigende inzichten of wetgeving. Deelname aan het festival betekent op dat moment een herbevestiging en impliciet akkoord met de laatste versie van de AV zoals steeds beschikbaar op www.crammerock.be of aan de onthaalbalies op verzoek.

6. FESTIVALREGLEMENT

ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET FESTIVAL & DE CAMPING De toegang tot het evenemententerrein (festival en camping) kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden. Dit zonder gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de TICKET(S). Dit laatste geldt ook voor iedere beslissing van Crammerock vzw gebaseerd (doch niet beperkt) op een niet naleving van gelijk welke bepaling in de AV, inclusief dit festivalreglement.

Betreding van het evenemententerrein (festival en camping) impliceert dat de KOPER instemt met alle preventieve en controlerende maatregelen die Crammerock vzw en zijn aangestelde veiligheidspartners nemen, met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen, het verifiëren van de identiteit en het persoonseigen Covid Safe Ticket (CST), gelinkt aan de Covid Safe-app. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot intrekking van het toegangsrecht van de KOPER.

De KOPER krijgt een toegangsbandje na de scanning ter plaatse van de aangekochte TICKET(S), waarbij de barcode op dat moment inactief wordt voor verder gebruik. Enkel met een geldig festivalbandje krijg je toegang tot het festival, met een geldig campingbandje tot de camping en met een parkeerkwitantie tot de parking. Dit steeds samen en op voorwaarde van een geldig persoonseigen Covid Safe Ticket (CST), gelinkt aan de Covid Safe-app. Gezien de verhoogde veiligheidsvoorschriften raadt Crammerock vzw ten zeerste af om rugzakken en handtassen mee te nemen naar het festivalterrein. Rugzakken en handtassen die toch worden meegebracht, zullen worden gecontroleerd. Bij niet naleven of meewerken aan deze controle, behoudt Crammerock vzw het recht de KOPER de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.

Het is de KOPER niet toegestaan om huisdieren, professionele foto-, film- of andere opname-apparatuur, dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens en scherpe (steek)voorwerpen, gereedschappen om hekken los te maken, tangen en steeksleutels, tapinstallaties, waterpijpen, spades, rollend materiaal met uitzondering van hulpmiddelen voor andersvaliden, generatoren, muziekinstallaties, ontvlambare vloeistoffen, gasbranders, barbecues, kaarsen, toortsen, open vuren of eender welk ander voorwerp dat door Crammerock vzw als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het evenemententerrein (festival en camping), allen op straffe van in beslagname door Crammerock vzw en zijn aangestelde veiligheidspartners en de intrekking van het toegangsrecht van de KOPER. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door Crammerock vzw.

SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE CAMPING Om toegang te krijgen tot de camping dient de KOPER, naast een geldig festival-TICKET of -bandje, steeds een camping-TICKET of -bandje te kunnen voorleggen. Dit TICKET is geldig voor een standplaats voor de eigen tent, volgens beschikbaarheid en zoals toegewezen door Crammerock vzw. Ook wanneer de KOPER een reservering maakte bij de aangestelde campingpartner FestiTent (bij wie de KOPER tenten en andere kampeerbenodigdheden kan huren) is ook steeds een apart geldig camping-TICKET nodig, dat kan aangekocht worden via het officieel verkoopkanaal van Crammerock vzw.

Eigen drank (met uitzondering van sterke drank) en eigen voeding (nooit in glas) worden toegelaten op de camping als de hoeveelheden overeenstemmen met de hoeveelheden die voor eigen gebruik kunnen worden beschouwd. De beoordeling hiervan valt onder de bevoegdheid van Crammerock vzw of zijn aangestelde veiligheidspartners.

Tenten kunnen enkel binnen de afgebakende zone worden geplaatst. De KOPER heeft de plicht om zijn/haar camping netjes achter te laten. Per tent wordt er door Crammerock vzw een vuilzak voorzien, deze worden uitgedeeld bij het betreden van de camping.

Het is verboden greppels te graven en/of vuur te maken. Crammerock vzw voorziet een Cooking Corner op de camping, een zone waar de KOPER eigen voeding in een microwave-oven kan laten opwarmen en eigen water kan laten koken. Crammerock vzw voorziet via een externe partner eet- en drankstanden. Grote groepstenten, auto’s en bij uitbreiding motorische en andere voertuigen zoals (motor- en brom-)fietsen, aanhangwagens, caravans, mobilhomes… worden ook niet toegelaten op de camping. Mobilhomes worden enkel toegelaten op de mobilhome-camping (privé-camping te Stekene). Crammerock vzw noch zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval (in de ruimste zin mogelijk).

De activaties, oplaadpunten, kluisjes, standen, catering... worden uitgebaat door derden en dus niet door Crammerock vzw. Deze laatste kan voor de werking en service hiervan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal of om het even welk gebeurlijk ongeval.

MULTI PURPOSE VOUCHERS De Multi Purpose Vouchers (MPV’s) zijn bruikbaar op het festivalterrein, maar niet op de camping. Ze kunnen aan de kassa’s op het festivalterrein worden ingeruild voor bonnen waarmee de KOPER onder andere dranken en voeding kan verkrijgen op het festivalterrein.

Bonnen kunnen aangekocht worden aan de reguliere verkoopprijs aan de kassa’s. De reguliere verkoopprijs ligt hoger dan de prijs in voorverkoop via het online officiële verkoopkanaal. In voorverkoop is dit steeds volgens limieten en beschikbaarheden zoals bepaald door Crammerock vzw en in een bepaalde tijdsperiode.

MPV’s en bonnen blijven slechts één editie geldig. Niet-gebruikte MPV’s en bonnen geven na afloop van het festival geen recht op een vergoeding, compensatie of terugbetaling.

OVERIGE BEPALINGEN Crammerock vzw of een aangestelde mediapartner kan ter promotie en/of (concert-)registratie van het festival beeld- en/of geluidsopnamen maken van de KOPER. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Crammerock vzw en/of aangestelde mediapartner(s), zonder dat Crammerock vzw of mediapartners een vergoeding aan de KOPER verschuldigd is of zal zijn. Bij betreding van het festival- en camping-terrein doet de KOPER afstand van zijn/haar portretrecht. Zie hiervoor de PP.

Behoudens schriftelijke toestemming van Crammerock vzw is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het festival of de aantredende artiesten strikt verboden. Dit geldt ook voor acties waarbij TICKET(S) via een wedstrijd weggegeven worden. Elk niet-toegestemd gebruik zal worden beschouwd als een verkoopovereenkomst, waarbij Crammerock vzw de KOPER zal factureren volgens de gehanteerde B2B verkooptarieven.

De verkoop van officiële festival- en artiesten merchandise en souvenirs gebeurt op het festivalterrein door een aangestelde private partner, met toestemming van Crammerock vzw.

Elke vorm van promotie (affiches, folders, spandoeken, sampling…) in en rond het evenemententerein (festival, camping en parkings) is ten strengste verboden zonder toestemming van Crammerock vzw.

Er mag geen ambulante handel gedreven worden in de nabije omgeving van het evenemententerrein (festival, camping en parkings) zoals bepaald door de gemeente Stekene en de eventuele tijdelijke politiereglementen die van kracht zijn op haar grondgebied.

Parkeren kan enkel op de officiële Crammerock parkings. KOPERS kunnen parkeren op de festivalparking. De parking vlakbij de camping is enkel toegankelijk voor bezitters van een campingticket. Wild-parkeren in de omgeving rond het festival is verboden, zoals bepaald door de gemeente Stekene en de eventuele tijdelijke politiereglementen die van kracht zijn op haar grondgebied.

Voor de parkings betaalt de KOPER een beperkte bijdrage voor de huur en de toewijzing van een parkeerplaats en dit voor een bepaalde tijdsduur, niet voor de bewaking. Crammerock vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële festivalparkings.

In aanloop van en tijdens het festival is er een circulatie- en mobiliteitsplan van kracht, met diverse eenrichtingsstromen en parkeerverboden. De politiediensten kijken hier nauwlettend op toe. Indien een voertuig de vlotte uitvoering van het evenement blokkeert, kan dit worden weggetakeld. De takelkosten en eventuele boetes zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig en kunnen geenszins worden verhaald op Crammerock vzw.

BESLUIT Crammerock vzw behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen om de veiligheid van de KOPER en de partners en medewerkers van Crammerock vzw te garanderen of om in te spelen op wijzigende inzichten of wetgeving. Deelname aan het festival betekent op dat moment een herbevestiging en impliciet akkoord met de laatste versie van AV, inclusief het festivalreglement.

7. EXTRA: Corona-maatregelen

Crammerock vzw leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na. Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens het festival op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid waar Crammerock vzw geen controle over heeft, geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling.

VERPLICHTINGEN EN RICHTLIJNEN BIJ DE START VAN DE VOORVERKOOP OP 4 AUGUSTUS 2021 Onderstaande opsomming is informatief, niet limitatief en gebaseerd op de informatie die op 4 augustus 2021 bij Crammerock vzw bekend is. De overheid zal in de loop van de volgende weken de exacte en/of bijkomende modaliteiten bepalen.

Personen die volledig gevaccineerd werden, minstens twee weken voor de toegang tot het festival, en dit door middel van een officieel erkend(digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket.

Personen die gedeeltelijk werden gevaccineerd en een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 48 uur voor toegang tot het festival en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt voor 1 of 2 dagen, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden.

Personen die een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 48 uur voor aanvang van toegang tot het festival en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt dan voor 1 of 2 dagen, afhankelijk van de beslissingen van de overheid en de ticketvoorwaarden.

Personen die op basis van een recente eerdere besmetting met COVID-19 een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen voorleggen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket.

Kosten voor het bekomen van certificaten en/of testen zijn integraal ten laste van de festivalganger en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op Crammerock vzw verhaald worden.

Het niet kunnen of willen voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) certificaat, zoals hierboven bepaald, geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket.

“Bij de geldigheidscontrole van de desbetreffende (digitale) certificaten zal tevens de identiteit van de voorlegger van het certificaat gecontroleerd worden.”

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van elke festivalbezoeker om ervoor te zorgen dat men de vereiste documenten en certificaten ten alle tijden bij zich heeft en kan tonen aan de festivalorganisatie, kennis heeft van de geldende regels op het festival en de campings en deze naleeft.

Het is Crammerock vzw steeds toegestaan strengere maatregelen te handhaven dan voorzien in de wetgeving. Binnen bepaalde zones kan toch een mondmaskerplicht of andere veiligheidsmaatregelregel worden opgelegd als onderdeel van het veiligheidsplan. Dit kan op ieder moment gewijzigd en gecommuniceerd worden, ook tijdens het evenement via online communicatie, visuele communicatie op schermen en auditieve communicatie middels omroeping. Iedere festivalbezoeker moet dus steeds in het bezit zijn van een of meerdere mondmaskers.

Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele bezoeker om te allen tijde de meest recente en geldende regels, voorschriften en richtlijnen aangaande het festival- en campingbezoek te kennen en na te leven, evenals deze voor elke toegang tot het festival na te gaan op de officiële website van het festival: www.crammerock.be.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat je kennis hebt genomen van deze informatie over de coronamaatregelen en dat je hiermee akkoord gaat.

Bij afgelasting van het evenement zullen de tickets van 2021 vervangen worden door een voucher voor Crammerock 2022.

Het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen zijn verlengd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021, schort de verplichte terugbetaling van tickets op tot 1 oktober 2021 en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde nominale bedrag.

UPDATES

Crammerock vzw anticipeert momenteel maximaal op de huidige evoluties. Binnen de taskforces met overheden en veiligheidsexperts wordt hard en constructief gewerkt om van Crammerock een coronaveilig voorbeeldfestival te maken. Er is een permanente monitoring van de situatie en waar nodig worden extra maatregelen genomen en plannen verder geperfectioneerd. Samen trekken we zo richting september.

Met de combinatie van het Covid Safety Ticket (CST) en ons eigen ticketsysteem, waarbij elk festivalticket op naam geregistreerd wordt en een controle van de identiteit vereist is om toegang te krijgen, creëren we een veilige Crammerock-omgeving.

De situatie in het buitenland is anders dan in Vlaanderen. Hier in Vlaanderen zijn we bij de betere leerlingen van de klas en ligt de vaccinatiegraad erg hoog. Ziekenhuisopnames blijven dalen net als de sterftecijfers. Vlaanderen scoort op dat vlak zeer goed. De cijfers tonen aan dat vaccineren helpt. Ook onze jongeren beseffen dat en kiezen resoluut voor vaccinatie. Vanuit Crammerock blijven we dat ondersteunen. Op die manier krijgen we het virus in al zijn varianten verder klein. En het zal dit jaar dus ook de snelste manier zijn om toegang te krijgen tot de festivalweide.

2021 is nog geen jaar zoals we het vroeger kenden, dat wisten we al. Maar dat mag ons niet tegenhouden om die eerste stappen richting ‘back to normal’ te zetten. VEILIGHEID wordt onze grootste headliner, meer details zullen de komende weken duidelijk worden.